SKRÁŠĽUJÚ ŽIVOTY ĽUDÍ SVIEŽIM MINIMALIZMOM

Ďakujeme STARTITUP za tento skvelý článok.

Dnes už ne­platí, že po krás­nej ar­chi­tek­túre a in­te­ri­é­ro­vom di­zajne sa mu­síš ob­ze­rať len v za­hra­ničí. Jed­nou z vy­chá­dza­jú­cich hviezd slo­ven­skej ar­chi­tek­túry je štú­dio LE­ar­chi­tects, ktoré tvorí mladý pár v zlo­žení Le­ona Iva­nová a Erik Vaj­gel. Ne­boja sa ori­gi­na­lity a oso­bi­tého prí­stupu a z tvojho bytu ako máv­nu­tím prú­tika vy­ča­rujú bý­va­nie snov.

AHOJTE, LE­AR­CHI­TECTS UŽ NIE­KTORÍ SLO­VÁCI PO­ZNAJÚ, NO MOHLI BY STE SA KRÁTKO PRED­STA­VIŤ PRE TÝCH,
KTORÍ EŠTE NE­MALI TÚ ČESŤ? ?

Ahojte, LE­ar­chi­tects je mladý ar­chi­tek­to­nický ate­liér, ktorý sa ve­nuje kom­plex­ným služ­bám v ob­las­tiach ar­chi­tek­túry a in­te­ri­é­rov, od pr­vot­ných ná­vrhov až po sa­motnú re­a­li­zá­ciu.

NIE JE TA­JOM­STVOM, ŽE STE PÁR. AKO VÁM NA­PADLO, ŽE BY STE MOHLI ZA­ČAŤ POD­NI­KAŤ V TOMTO OD­VETVÍ
POD JED­NOU ZNAČ­KOU? 

Spoz­nali sme sa po­čas vy­so­kej školy, no myš­lienka na spo­ločné pod­ni­ka­nie prišla oveľa ne­skôr. Po nie­koľ­kých ro­koch zbie­ra­nia skú­se­ností v rôz­nych spo­loč­nos­tiach sme prišli na to, že ni­kde nie sme úplne vo svo­jej koži a chceme ro­biť veci tak, ako nás ba­via a tak, ako chceme. Nie­kde v tomto mo­mente sa nám zro­dila myš­lienka, že na to máme, a že v tom ne­bu­deme sami. Máme je­den dru­hého, a to nás po­háňa stále vpred.

AKO TO MÁTE PO­DE­LENÉ? KTO SA VO FIRME VE­NUJE ČOMU?

Sa­moz­rejme, sme je­den tým, je­den pár, jedno telo a jedna duša (smiech) a všetko rie­šime a pre­be­ráme spo­ločne, ale aby biz­nis mo­hol úspešne fun­go­vať, treba mať na­sta­vené ur­čité hra­nice, kto má v čom po­sledné slovo a sa­moz­rejme aj zod­po­ved­nosť.

L :  Ja sa ve­nu­jem ná­vrhom in­te­ri­é­rov a cel­kovo di­zajnu. Tieto dve od­vet­via sa na­vzá­jom pekne pre­pá­jajú. Mo­men­tálne sa ve­nu­jem té­mam v ob­las­tiach zdra­vého bý­va­nia a feng shui. Mo­jím cie­ľom je to, aby sa člo­vek v mnou na­vr­hnu­tom in­te­ri­éri cí­til dobre, a to sa dá ovplyv­niť aj sa­mot­ným kon­ci­po­va­ním pries­toru. Keď sa nad tým za­mys­líme, tak 80% svojho ži­vota trá­vime v uzav­re­tom pries­tore, či už v práci alebo doma. Je preto veľmi dô­le­žité ako na nás sa­motný pries­tor pô­sobí.

E : Väč­šinu svojho času trá­vim na­vrho­va­ním ar­chi­tek­túry, v pro­jek­cii a pri ma­naž­mente re­a­li­zá­cií na­šich ná­vrhov. Je pre nás veľmi dô­le­žité, aby naše ná­vrhy vy­ze­rali rov­nako dobre na vi­zu­ali­zá­cii ako aj v re­a­lite. Keďže mám „stav­bár­ske„  zá­ze­mie, v týchto čin­nos­tiach som sa po­hy­bo­val od det­stva a štú­dium ar­chi­tek­túry im do­dalo iný roz­mer a uhol po­hľadu.

VAŠA ZNAČKA AJ DO­TE­RAJ­ŠIA PRÁCA PÔ­SOBÍ VEĽMI SVIEŽO A MO­DERNE. AKO BY STE CHA­RAK­TE­RI­ZO­VALI SVOJ PRÍ­STUP K AR­CHI­TEK­TÚRE? AKÝ ŠTÝL, FI­LO­ZO­FIU, MA­TE­RIÁLY (…) PRE­FE­RU­JETE?

Obaja máme veľmi radi mo­derný di­zajn a sna­žíme sa, aby naše ná­vrhy pô­so­bili útulne, nad­ča­sovo a udr­ža­teľne. Jed­no­du­cho po­ve­dané, aby člo­vek ne­bol ot­ro­kom svo­jej vlast­nej do­mác­nosti. Po­u­ží­vame pre­važne čisté lí­nie, prí­rodné ma­te­riály a radi upria­mime po­zor­nosť na zau­jí­mavý pr­vok vý­raz­ným fa­reb­ným kon­tras­tom, pop­rí­pade vý­raz­nou tex­tú­rou. Pri za­lo­žení na­šej vlast­nej značky sme si uve­do­mo­vali, že ide o tvo­rivú prácu, ktorá sa ťažko robí od 8:00 do 16:00, a tak sme si dali zá­vä­zok, že v pia­tok a cez ví­kend pra­co­vať ne­bu­deme a bu­deme tak mať čas na od­dych.

Akí sme len boli na­ivní. (smiech)

DO AKEJ MIERY ZÁ­VISÍ VÝ­SLEDNÝ NÁ­VRH OD PRED­STAVY KLI­ENTA A OD VÁŠHO IN­PUTU A VLAST­NEJ KRE­A­TÍVY? STÁVA SA, ŽE VÁM DÔ­VE­RUJÚ NA­TOĽKO, ŽE VÁM DAJÚ “VOĽNÚ RUKU”?

Dať ar­chi­tek­tovi „voľnú ruku“ je na jed­nej strane úžasné, ale na dru­hej strane veľmi ná­ročné. Z vý­sledku na­šej nie­koľ­ko­týž­dňo­vej práce musí byť kli­ent ohro­mený. Bez in­dí­cií alebo bez toho, aby ste ho dobre po­znali, to však býva ris­kantné. Pred­stava kli­enta nám ur­čuje smer, akým sa treba vy­dať, ale nie cestu, po kto­rej treba ísť. Vždy sa sna­žíme vlo­žiť do na­šich ná­vrhov niečo z nás, a možno to je to, čo robí našu prácu inou.

AKO VLASTNE PRE­BIEHA CELÝ PRO­CES NA­VRHO­VA­NIA A RE­A­LI­ZÁ­CIE? VE­DELI BY STE NÁM TO TRO­CHU PRI­BLÍ­ŽIŤ?

Pre nás je veľmi dô­le­žitý osobný kon­takt. Ná­vrhom zvy­čajne pred­chá­dza sé­ria stret­nutí, po­čas kto­rých si upres­níme spo­ločné pred­stavy, ako by daný ná­vrh mal vy­ze­rať, a ná­sledne sa púš­ťame do sa­mot­ného na­vrho­va­nia a re­a­li­zač­nej do­ku­men­tá­cie. K tomu patrí uzav­re­tie ce­no­vých po­núk a vý­ber do­dá­va­te­ľov.

Celý tento pro­ces trvá nie­koľko me­sia­cov, a v mno­hých prí­pa­doch za­čí­name spo­lu­pra­co­vať s kli­entmi a ukon­ču­jeme spo­lu­prácu s pria­teľmi.

NE­DÁVNO STE OSLÁ­VILI ROK FUN­GO­VA­NIA. ČO VÁM PRI­NIE­SOL? KTORÉ PRO­JEKTY BY STE VY­PICHLI AKO NAJ­ZAU­JÍ­MA­VEJ­ŠIE ČI NA­JÚS­PEŠ­NEJ­ŠIE A PREČO?

Za rok fun­go­va­nia sme spoz­nali množ­stvo skve­lých ľudí a na­do­budli sme veľa no­vých skú­se­ností a po­znat­kov. Radi by sme vy­pichli všetky naše pro­jekty, veľké aj men­šie, av­šak v mno­hých pro­jek­toch sme bo­hu­žiaľ za­via­zaný ml­čan­li­vos­ťou, a o nie­kto­rých, ktoré fi­ni­šu­jeme, sa ur­čite do­čí­tate v na­sle­du­jú­cich me­sia­coch, keďže ide aj pre sa­motné mesto o zau­jí­mavé pro­jekty. Naj­viac nás te­šia spo­kojní kli­enti, ktorí nám ro­bia tú naj­lep­šiu re­klamu, do­stá­vajú nás do po­ve­do­mia a od­po­rú­čajú ďa­lej.

VRAVÍ SA, ŽE VO VA­ŠOM OD­VETVÍ VLÁDNE VEĽKÁ KON­KU­REN­CIA. JE TO PRAVDA?

Je pravda, že kon­ku­ren­cia je v na­šom obore na­ozaj veľká. My osobne ju ale ne­jako ne­po­ci­ťu­jeme, skôr na­opak. Stále sa sna­žíme na väč­ších pro­jek­toch s nie­kým skôr par­ti­ci­po­vať, ako sú­pe­riť. Chceme roz­ví­jať seba aj dru­hých a zís­ka­vať tak čo možno naj­viac in­for­má­cií a po­sú­vať sa vpred.

JE ŤAŽ­ŠIE SA DO­STAŤ DO PO­VE­DO­MIA A PRE­SA­DIŤ SA AKO NOVÁ FIRMA ?

Každý, kto má vlastnú firmu, dobre vie, že za­čiatky nie sú ľahké. Vždy sme ale ve­deli, že skú­se­nosti, ktoré zís­kame v praxi, nám v žiad­nej škole ne­dajú. Popri štú­diu sme tak často mali aj 2 za­mest­na­nia. Jedno, ktoré nás roz­ví­jalo, a druhé, ktoré nás ži­vilo. Možno práve vtedy sme zís­kali ná­skok, z kto­rého te­raz pro­fi­tu­jeme.

Re­lax je sa­moz­rejme dô­le­ži­tou sú­čas­ťou tvo­ri­vej čin­nosti. Ve­nu­jeme sa najmä pria­te­ľom, ro­dine a nášmu psí­kovi. Pra­cu­jeme 2-3 me­siace nons­top každý deň, a po­tom týž­deň, dva ces­tu­jeme, vy­čis­tíme si hlavu, prí­deme na nové myš­lienky a na­čer­páme nové in­špi­rá­cie. Sa­moz­rejme u nás ne­smú chý­bať spo­ločné ro­man­tické chvíle pri vraž­dení zom­bí­kov, či iných vi­deo­h­rách. (smiech)

NA ZÁ­VER, ČO BY STE OD­KÁ­ZALI MLA­DÝM ĽU­ĎOM ČI ŠTU­DEN­TOM AR­CHI­TEK­TÚRY?

Chceli by sme od­ká­zať mla­dým ľu­dom aby sa ne­báli ro­biť to, čo ich baví, a aby si išli tvrdo za svo­jim snom. Aj my sme prí­kla­dom toho, že práca môže byť va­ším ko­níč­kom.

Kontakt

Architektúra

Ing. arch. Erik Vajgel

+421 910 603 010

vajgel@learchitects.sk

SKA: 2485 AA

 

Interiérový dizajn

Ing. arch. Leona Vajglová

+421 917 615 005
vajglova@learchitects.sk